Yapı Denetime Sıkı Kurallar Geliyor
İnşaat Haberleri 2.462 0

Yapı Denetime Sıkı Kurallar Geliyor

yapi-denetim-150x150 Yapı Denetime Sıkı Kurallar GeliyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin yeni haline göre sıkı kurallar gelecek.

 • Yönetmeliği’nin yeni haline göre, kuruluşu proje denetimi safhasında, proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecek.
 • Proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine ve mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnameleri olup olmadığını yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenecek.
 • İdareler, sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirecek.
 • Yapı denetim kuruluşu, zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun zemin etüdü raporu olup olmadığını tespit ederek uygunluğuna dair görüş verecek. Raporun uygunluğunun tespiti için yapı denetim kuruluşu bünyesinde konuyla ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hallerde hizmet satın alınabilecek.
 • Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler, proje müelliflerince hazırlanan projelerin mevzuata, asgari kriterlere uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu, kontrol edecek, eksiklik ve hataların giderilmesini sağlayacak. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanacak.
 • Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projeleri ve zemin etüdü raporları da dahil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuata uygun olarak yapacak ya da yaptıracak; ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine ve mesleki kısıtlılığı olmadığına dair taahhütnameleri, yapı denetim kuruluşuna verecek. Söz konusu taahhütnameleri bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmeyecek.
 • Merkez Yapı Denetim Komisyonu, kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını hesap edecek. Bu sayı hesap tarihi itibariyle o ile dair her yıl için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temin edilen bir önceki yıl sonuna ait nüfus istatistiklerinin 50 bine bölünmesiyle elde edilecek.
 • Ancak bu sayının, toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360 bin metrekareye bölünmesinden elde edilen sonucun yüzde 10 oranında artırılmasıyla belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluş sayısı toplam denetlenen inşaat alanına göre belirlenecek. Küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacak. İldeki kuruluş sayısı, faaliyetin durdurulması cezası nedeniyle eksilirse yedekte bekleyen kuruluşlar yapı denetim izin belgesi almak için sırasıyla davet edilecek. Yedekte bekleyen kuruluş yoksa yeni kuruluşa izin belgesi verilecek.
 • Bir il için belirlenen yapı denetim kuruluşu sayısı, o ilde faaliyet gösteren kuruluş sayısından fazla ise izin belgesi için yapılan başvurular, Merkez Yapı Denetim Komisyonu’nca değerlendirmeye alınacak. Aksi halde, başvurular her il için sıraya konulmak suretiyle belirlenen kuruluş sayısının uygun olmasına kadar bekletilecek. Belirtilen durumlar dışında, o ilde yeni yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmeyecek.
 • İldeki yapı denetimi faaliyetleri, Valilik binası esas alınarak 200 kilometre uzaklıktaki illerde bulunan yapı denetim kuruluşlarınca yürütülebilecek. Bu mesafeye göre ayrıca büro açmaksızın faaliyet gösterilebilecek diğer illerin listesi Bakanlıkça belirlenecek. Kuruluşların diğer illerdeki faaliyetlerinde görev alacak personelden sadece uygulamayı denetleyen inşaat mühendisi ve kontrol elemanı inşaat mühendisi veya mimarının veya yerine görev alan yardımcı kontrol elemanının faaliyet gösterilecek ilde ikamet etmesi mecburi olacak.
 • Yürürlük tarihinden önce yönetmeliğin 12′inci maddesine göre yapılan hesapla denetim izin belgesi almaya hak kazananlarla yapı denetim izin belgesi olan yapı denetim kuruluşlarının toplam sayısının, bu Yönetmeliğe göre belirlenecek sayıdan fazla olması halinde bu kuruluşların müktesep hakları saklı kalacak.

ntvmsnbc


Bir Cevap Yazın