İlginizi Çekebilir
inşaat örnek staj defteri
  1. Ana Sayfa
  2. İnşaat Yönetimi - Proje Yönetimi
  3. Ataşman Defteri Nedir, Nerelerde Kullanılır (Örnekli)

Ataşman Defteri Nedir, Nerelerde Kullanılır (Örnekli)Ataşman Defteri Nedir?

Toprak altında kalma, sökülüp atılma gibi esas projede olmayan ve ileride görülmeyecek imalatların çizim ve sayısal bilgilerinin, tartı, ölçü tutanaklarının vb. hususların kayıt edildiği defterdir.

Ataşman defterine, röleve defterine kaydedilen, plan ve projelerinde ölçü tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler kaydedilir. Ayrıca sözleşme gereği zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, tespit ve benzeri tutanaklar da tarihleriyle birlikte ihtiva ettikleri hususları da belirtecek şekilde ataşman defterine geçilir. Ataşman defteri, günü gününe üç nüsha olarak düzenlenir kontrol mühendisi ve şantiye şefi tarafından imzalandıktan sonra ilgili şube müdürü tarafından onaylanır. . Bu defterdeki hesap sonuçları yeşil defterde proje kapsamındak işlerin kayıtları ile birleştirilir.

  BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ

10.18.3. Ataşmanlar

    Ataşman defteri, kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış, kaç sahife, hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir.

    Kontrol mühendisi, ataşman defterine aşağıda belirtilen hususları zamanında kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.

    Röleve defterine kaydedilen işlerden, plan ve projelerinde ölçülerin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir.

    Ayrıca, sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, saptama ve benzeri diğer tutanaklar, tarihleriyle birlikte kapsadıkları konular da belirtilerek ataşmana geçirilir.

    Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilecektir.

    Ataşman defterinin kroki bölümüne, çizilecek plan, kroki ve kesitlerde, röleve, kot ve boyutları, zeminin cinsi, oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir.

    Metraj bölümünde ise, yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi gösterilecek, kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır. (Örnek No : 4)

 

Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar

1 – İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıkları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp; kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir.

2 – Yapının (uygulama proje ve planlarında)-+ 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır.

3 – İnşaatın yapımı sırasında; plankote alınması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, işbu ataşman defterinde saptanan (röper) kotlarına uyularak saptanır.

Kontrol mühendisi, yukarıdaki esasa uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.

4 – Ataşman defterine geçirilecek ölçüler, bilgiler, kroki ve şekiller; defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır.

5 – Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacaktır. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aynı renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aynı renkli mürekkeple parafe edilecektir. Tam sahifenin bozulması ise; köşeden köşeye aynı renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir.

6 – Her ne sebeple olursa olsun; şekil, yazı ve rakamlarda hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar, okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir.

7 – Ataşman defteri, müteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde de düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır.

8 – Bütün şekillerle yazı ve hesaplar, önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir.

9 – Ataşman defteri, inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve  bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir.

10 – Müteahhit, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır.

Bu defteri imza etmekle de; içindekileri, hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur.

Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince 10 gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek zorundadır. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır.

Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesine göre işlem yapılır.

11 – Röleve ve ataşman defterleri, değerli belge niteliğinde olup kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur. Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda iş bu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre ataşman metraj tip formunu indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/wp-content/uploads/2012/07/Ataşman-Defteri.xls

 

 

 

 

 

 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap